بازگشت به صفحه اصلی

 

 

برگ عضویت و حمایت

"علیه تبعیض" سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

[  ]  علاقمندم که در باره اهداف و فعالیتهای این سازمان بیشتر بدانم.

 

[ ]  علاقمندم عضو این سازمان باشم .

 

[ ] علاقمندم که عضو فعال این سازمان باشم یعنی اینکه مسئولیتی بمن سپرده شود .

 

نام  .........................................................تلفن ..........................................................

 

آدرس و آدر س اینترنتی :..............................................................................................

 

...............................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

" علیه تبعیض ، سازمان دفاع از حقوق زنان در ایران " برای تحقق اهداف زیر تلاش میکند :

 

هدف ما رفع کامل تبعیض جنسی و برابری کامل زن و مرد در کلیه عرصه های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است . در ایران علیرغم سبعیت رژیم اسلامی و سرکوب خشن و روزمره ابتدائی ترین حقوق و آزادیهای زن ، جنبش اجتماعی عظیمی در همه جا علیه حجاب ، آپارتاید جنسی و علیه قوانین و مقررات ضد زن در جریان است که علیه تبعیض خود را متعلق به این جنبش میداند .

 

" علیه تبعیض " همچنین به یک تلاش جهانی برای رهائی زن از قید همه نابرابری ها و تبعیضات تعلق دارد و برای پیروزی خود بر این همبستگی جهانی تکیه میکند .

حق عضویت سالانه مبلغ 200 کرون میباشد که میتوانید به شماره حساب زیر واریز نمایید.

Pg 619 63 53 - 4

آدرس تماس:                    

nohejab@yahoo.com

www.equal-rights-now.com

 

Tel. 0046  70 777 73 13