بازگشت به صفحه اصلی                      

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

شورای مرکزی


 

 مهین علیپور                                   شهناز مرتب                              مریم نمازی                            

         

شهلا خباززاده                           سهیلا شریفی                                 مینا احدی                               

                                                                                 

 فرشته مرادی                              شیوا محبوبی                            مهناز ماسوری                              

 

محبوبه سیاهمردی                           میترا دانشی                             اصغر کریمی                            


  منوچهر ماسوری                                                                  

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی