سردبير: کيوان جاويد

آدرس تماس: keyvan.javid@gmail.com

دوشنبه ها منتشر ميشود

   

شماره ١١ - ٢٢ آذر ١٣٨٩- ١٣ دسامبر ٢٠١٠


نشريه کامل (پی دی اف)

فايل مقالات

* لاله افتخاری گشتاپوی حکومت اسلامی است

شهلا دانشفر

* زن ستیزی سیستماتیک

دامون از تهران

سايت عليه تبعيض

۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ شب بوقت تهران

به عليه تبعيض-
سازمان دفاع از حقوق زن-
بپيونديد!