سردبير: کيوان جاويد

آدرس تماس: keyvan.javid@gmail.com

دوشنبه ها منتشر ميشود

     

نشریه علیه تبعیض شماره ٨

نشريه کامل (پی دی اف)

فايل مقالات

* آزادی زن معیار آزادی جامعه

مصاحبه سیامک بهاری در کانال جدید با کیوان جاوید

* زن، در زندگى و مرگ

منصور حکمت

صفحه اول